Valikko Sulje

ILA:n tapaaminen sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeen kanssa

Aika: 27.3.2013 klo 10.30 – 11.05

Läsnäolijat: kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, erityisasiantuntija Elina Palola
ILA:n puheenjohtaja Juha Järä
ILA:n varapuheenjohtaja Pauli Tossavainen
ILA:n kannatusjäsen Juhani Korpela

Tapaamisen aihe: ILA:n 21.2.2013 päivätty ministereille Risikko ja Guzenina-Richardson osoitettu kirjelmä ”Lapsen oikeuden ja edun sekä tasavertaisen vanhemmuuden turvaaminen eron jälkeen”

Kokouksen kulku:

Aluksi puheenjohtaja Järä esitteli ILA:n osapuolen osanottajat ja yhdistyksemme, mainitsi eduskunnassa olevat lakialoitteet ja käsitteli ministeriölle jätetyssä kirjelmässä mainittuja asioita. Lisäksi hän totesi sosiaalipäivystyksen tilanteen, jossa yhteydenottoja ei kirjata eikä apua anneta resurssipulaan viitaten. Lainsäädäntö ei auta, eikä lastensuojelulla ole välineitä enempään.
Kansliapäällikkö Sillanaukee kertoi, että hän tuntee ongelman ja hänellä on omakohtaista kokemusta vieraannuttamistilanteista. Hän totesi, että asiamme on ollut paljon esillä julkisuudessa, mikä jo saattaa vaikuttaa asenteita ja toimintakulttuuria muuttavasti. Varsinaisesti tilannetta pystytään korjaamaan ilmeisesti vain lainsäädännöllä.
Sekä kansliapäällikkö että etenkin erityisavustaja Palola ottivat esiin sovittelun, johon meidän taholtamme todettiin, että se on hyvä keino, mutta sillä ei ratkaista kaikkia tapauksia.
Sillanaukee totesi, että kun terveydenhuollossa asiakirjahallinta on jo perinteisesti ollut hyvällä tolalla, sosiaalipuolella tilanne ei ole sama, mihin ministeriö tulee panostamaan. Tavoitteena on saada vuoteen 2020 mennessä sosiaalipuolen asiakirjahallinta asianmukaiselle tolalle.
Kannatusjäsen Korpela viittasi henkilörekisterilakiin, joka antaa asiakkaalle mahdollisuuden saada käyttöönsä lastensuojelun asiakirjat, joista selviää miten ongelmatapauksissa lastensuojelu on toiminut. Hänen tuntemassaan tapauksessa asiakirjat, kuten viranomaisten toimintakaan ei täyttänyt hyvälle hallinnolle asetettavia vaatimuksia.
Kaikkiaan Sillanaukee totesi ILA:n toimivan tärkeässä asiassa ja harjoittavan kunnioitettavaa toimintaa lasten parhaaksi. Hän asennoitui periaatteessa myönteisesti lainsäädännön muutoksiin sekä tarvittavaan koulutus- ja tutkimustoimintaan.
Tämän jälkeen hänen kanssaan käytiin kohta kohdalta keskustellen läpi kirjelmän lopussa olevat ILAn tavoitteet ja esitys, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tulisi lisätä toimintaohjelmaansa ja mahdollisuuksien mukaan vielä hallitusohjelman välitarkistukseen seuraavaa:
”Viranomaisten valmiuksia tunnistaa ja puuttua erotapauksissa esiintyvään lasten vieraannuttamiseen parannetaan ohjeistuksella, koulutuksella ja tutkimuksella sekä lisäksi tarkistetaan ja täsmennetään asiaa koskevaa lainsäädäntöä.”
Sillanaukee suhtautui esitykseemme myönteisesti, mutta ei luvannut mitään täsmällistä hallitusohjelman osalta. Siinä hän sanoi olevan jo nyt tavoitteita, kuten syrjäytymisen estäminen, jotka ovat samansuuntaisia. Sen sijaan hän mainitsi ja antoi tehtäväksi erityisasiantuntija Paloselle saattaa asiamme tiedoksi mm. sosiaalilainsäädännön uudistusta valmisteleville ja lastensuojelun kehittämistyöryhmälle. Myös hän mainitsi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhankeen, johon esityksellämme on yhtymäkohtia.
Vielä hän piti mahdollisena asiamme ottamista huomioon sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelmassa.
Tapaamisen lopussa palattiin vielä sovitteluun. ILA:n taholta tuotiin esille sovittelumenettelystä olevan maailmalla, mm. USA:ssa paljon kehitetympiä versioita. Kansliapäällikölle annettiin lisäksi ILA:n toimintakertomus vuodelta 2012 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Myös hän sai vieraannuttamispäivän ohjelman.

Tapaamisen arviointia:

Siihen nähden, ettei STM:n virkamiestaholta ole tähän mennessä näkynyt juuri merkkejä positiivisesta suhtautumisesta asiaamme, tapaaminen oli menestys. Kansliapäällikkö olisi tuskin voinut suhtautua myönteisemmin asiaamme. Sen sijaan erityisasiantuntijalla oli selvästi vähemmän tietoa vieraannuttamisilmiöstä ja hän palasi usean kerran sovittelumenettelyyn. Kun hän oli kuitenkin kiinnostunut ulkomaiden meitä kehittyneemmistä sovittelumenettelyistä, hänelle olisi syytä antaa tiedoksi meidän käytettävissämme oleva informaatio. Häneen kannattaa muutoinkin pitää yhteyttä, koska hän lienee ainoa STM:n virkamies, jolle asiamme näyttää jotenkin kuuluvan. Hänelle voisi lähettää kutsun vieraannuttamisenpäivään. Myös kansliapäällikkö on syytä pitää informoituna toiminnastamme ja hankkeistamme.

Jaa tämä muillekin!